Kattenpension Overbetuwe

Kattenpension Overbetuwe

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Kattenpension Overbetuwe

Artikel 1. Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Het pension: De instelling die de verzorging van het onder te brengen dier verzorgt voor de eigenaar gedurende een bepaalde tijd.
b. De pensionhouder: De vertegenwoordiger van het dierenpension.
c. De eigenaar: De eigenaar, ook wel te noemen klant, of diens gemachtigde van het in het pension onder te brengen dier.
d. Het gastdier: Het huisdier van de eigenaar/klant, waarvoor een pensionovereenkomst wordt/is afgesloten.
e. Pensionovereenkomst: de overeenkomst tussen de pensionhouder en de eigenaar, waarbij de pensionhouder zich verplicht het gastdier gedurende een bepaalde periode te huisvesten en te verzorgen tegen een door de pensionhouder te betalen prijs. Een reservering kan gezien worden als pensionovereenkomst.
Artikel 2. Geldigheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door het pension aangegane pensionovereenkomsten.
Artikel 3. Aansprakelijkheid
De pensionhouder verplicht zich de grootst mogelijke zorg aan de gastdieren te besteden, Tegelijkertijd komen partijen overeen dat de pensionhouder ten opzichte van de eigenaar niet aansprakelijk zal zijn voor schade en/of kosten ten gevolge van ziekte, verwonding, vermissing of overlijden van het dier. Het dierenpension is niet aansprakelijk voor door de eigenaar of derden geleden directe of indirecte schade die verband houden met de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden bij de uitvoering van de pensionovereenkomsten.
Artikel 4. Persoonsgegevens
De opgenomen persoonsgegevens worden opgenomen in een persoonsregistratie in de zin van de Wet Persoonsregistraties. De eigenaar draagt de verantwoordelijkheid voor het feit, dat de pensionhouder op de hoogte is van het juiste adres en telefoonnummer van de eigenaar.                                                   Artikel 5. Reservering                                                                                                                                   Van iedere reservering voor een verblijf wordt een reserveringsformulier opgemaakt. Reserveren kan telefonisch, via de mail of via het contactformulier op de website. Door het plaatsen van een reservering verklaart de klant kennis te hebben genomen van onze richtlijnen en de algemene voorwaarden en deze voor akkoord te verklaren. Na ontvangst van uw reserveringsformulier ontvangt u van ons een bevestiging via de mail of per post. Telefonische reserveringen gelden ook als definitief. De pensionovereenkomst is pas geldend wanneer de klant een bevestiging heeft ontvangen.

Artikel 6. Betaling
In de vermelde prijs per nacht per gastdier zijn inbegrepen de kosten van de verzorging, voeding, huisvesting, voor zover de gewenste voeding aanwezig is in het pension. De eigenaar dient bij ophalen de volledige pensionkosten te voldoen. Bij eerder ophalen van het gastdier vindt geen compensatie plaats, tenzij door de pensionhouder anders is overeengekomen. Bij later ophalen van het gastdier dan afgesproken, dient de eigenaar de extra pensionkosten bij het ophalen te voldoen. 
Artikel 7. Voeding en medicijnen
Is de door de eigenaar gewenste of noodzakelijke voeding niet aanwezig in het pension, dan dient de eigenaar dit zelf in voldoende mate voor de afgesproken pensionperiode mee te nemen, en het voer te voorzien van zowel naam van de eigenaar als de naam van het gastdier. Er vindt geen compensatie plaats op de pensionkosten wanneer het gastdier geen gebruik mag of wil maken van voeding aanwezig in het pension. Indien het gastdier medicijnen gebruikt dient de eigenaar voldoende medicijnen af te geven voor de gehele pensionperiode, evenals een gebruiksaanwijzing, en deze te voorzien van de namen van zowel eigenaar als gastdier. De eigenaar van het gastdier gaat ermee akkoord dat gedurende het pensionverblijf aan het gastdier weerstandsverhogende en/of homeopathische middelen kunnen worden verstrekt.
Artikel 8. Entingen
Het gastdier dient bij binnenkomst in het pension ingeënt te zijn, zoals vermeld in onze richtlijnen. De jaarlijkse entingen tegen niesziekte mogen gedurende het hoogseizoen (juli/aug.) niet ouder zijn dan 6 maanden, daarbuiten niet ouder dan 12 maanden. De enting tegen kattenziekte niet ouder dan 24 maanden. Voor alle entingen geldt niet jonger dan 6 weken uitgaande van de eerste dag van de pensionperiode. De geldigheidsduur van de verplichte vaccinaties mag tijdens het verblijf van het gastdier niet verlopen. Het vaccinatiebewijs dient de eigenaar bij aanvang van het verblijf te overhandigen aan de pensionhouder. Het pension is wettelijk verplicht het vaccinatiebewijs gedurende de pensionperiode in bewaring te houden.
Artikel 9. Parasieten; vlooien, wormen, teken e.d.
De eigenaar dient zijn dier circa één week voor de pensionperiode behandeld te hebben tegen vlooien, teken en tevens te ontwormen. Indien bij aankomst en tijdens het verblijf van het gastdier blijkt dat het gastdier parasieten heeft, kan het gastdier in de quarantaineruimte geplaatst worden, en door de pensionhouder behandeld worden met de best werkzame middelen. De kosten hiervoor zullen aan de eigenaar doorberekend worden.
Artikel 10. Ziekte
Bij ziekte of redelijk vermoeden van ziekte tijdens het verblijf van het gastdier heeft de pensionhouder het recht om op kosten van de eigenaar een dierenarts te consulteren en die maatregelen te treffen, die hij in die situatie juist voorkomen. Deze kosten dienen bij het ophalen van het gastdier te worden voldaan. Bij constatering van een ernstige besmettelijke ziekte kan de toegang alsnog geweigerd worden. De eigenaar is verplicht te melden dat zijn dier een schimmelinfectie heeft als ook heeft gehad.
Artikel 11. Ophalen van het gastdier
Het gastdier zal worden opgehaald op de overeengekomen ophaaldatum. Bij aanvang van de dag volgend op deze datum zal de pensionovereenkomst beëindigd zijn. Indien de eigenaar het dier niet bij de pensionhouder heeft opgehaald na het verstrijken van de pensionperiode vindt aanmaning plaats. Indien de eigenaar gedurende 14 dagen na de eerste aanmaning in gebreke blijft met het ophalen van het gastdier, heeft de pensionhouder het recht het gastdier naar een gecertificeerd asiel te brengen. De eigenaar blijft daarbij steeds gehouden om de uiteindelijke pensionprijs, d.w.z. inclusief de periode van verlenging, te betalen, vermeerderd met de eventuele asielkosten.